trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, xâu kí tự động là ? 

  Bạn đang xem: trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự là

  • A. Tập phù hợp những vần âm và những chữ số nhập bảng vần âm giờ Anh; 
  • B. Dãy những kí tự động nhập bảng mã ASCII;
  • C. Tập phù hợp những vần âm nhập bảng vần âm giờ Anh; 
  • D. Mảng những ký tự; 

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 78919

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: game việt nam

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: gói nền liên quân

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Số thành phần của một mảng một chiều là: 
 • Trong Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì ? For i := length(S) downto 1 do  If S[i] = ‘ ’ then Delete(S,
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, với khai báo như sau: Type đem = ARRAY[1..100] of integer ; Var a, b : đem ; c : array[1..
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, xâu kí tự động với tối nhiều ? 
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc nào là nhập các việc sau (A là mảng số với N phầ
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì? d :=  0 ;   For i := 1 to 
 • Với khai báo A : Array [1 .. 100] Of Integer; thì việc truy xuất cho tới thành phần loại 5 như sau: 
 • Cú pháp nhằm khai báo trở thành mảng một chiều thẳng là: 
 • Cho thâm thúy s1 = ‘123’; s2 = ‘abc’ sau khoản thời gian tiến hành giấy tờ thủ tục Insert(s1,s2,2) thì: 
 • Trong Pascal, cho tới đoạn lịch trình sau: S := 0; For I := 1 To 5 Do If  (I mod 2 = 0) Then s := s + a[1]; Với mảng a với c�
 • Cho s = ‘123456789’ hàm Copy(s,2,3) cho tới độ quý hiếm bằng: 
 • Trong Pascal, nhằm dò thám địa điểm xuất hiện tại trước tiên của xâu ‘hoa’ nhập xâu S tớ rất có thể viết bằng cơ hội nào là nhập các
 • Cho str là 1 trong những xâu kí tự động, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì? for  i := length(str) downto 1 tự write(str[i]
 • Trong những tuyên bố sau hãy dò thám đi ra tuyên bố sai? 
 • Cho xâu s = ‘123456789’, sau khoản thời gian tiến hành giấy tờ thủ tục delets(s,3,4) thì: 
 • Cho A = ‘abc’; B = ‘ABC’; Khi cơ A + B cho tới thành phẩm nào? 
 • Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau: Var a : array[0..
 • Để khai báo loại xâu thẳng tớ dùng cú pháp nào? 
 • Hãy điền nhập chổ trống rỗng nhằm đoạn lịch trình sau tiến hành kiểm đếm những phẩn tử với giá trị vì thế 10? Dem := 0;
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, xâu kí tự động là ? 
 • Xâu ‘ABBA’ to hơn xâu:
 • Cú pháp câu mệnh lệnh nào là sau đó là đúng? 
 • Đoạn lịch trình sau in đi ra thành phẩm nào? Program Welcome ; Var a : string[10]; Begin a := ‘tinhoc ’; writeln(le
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, khai báo nào là trong những khai báo sau là  sai Lúc khai báo xâu kí tự động ? 
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì? 
 • Cho đoạn lịch trình sau:  D := 0;For I := 1 To 5 Do If (a[i] > 10) and (a[i] 100) and (a[i] mod 3 = 0)Then d := d + 1;
 • Cho s = ‘500 ki tu’, hàm Length(s) cho tới độ quý hiếm bằng: 
 • Hỏi đoạn lịch trình sau với tính năng gì? M := a[1];For I := 2 To n Do If ( a[i] m) Then m := a[i];Write(m); 
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, sau khoản thời gian lịch trình tiến hành đoạn đoạn chương trình sau, độ quý hiếm của trở thành S là ?&nb
 • Thủ tục delete(st,p,n) thực hiện:  
 • Cho s1 = ‘010’; s2 = ‘1001010’ hàm pos(s1,s2) cho tới độ quý hiếm bằng: 
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì ? (giá trị của trở thành đếm) d := 0
 • Cho khai báo sau: Var  a : array[0..

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA