Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Tư vấn ứng dụng

Tư vấn - Ứng dụng

  • Các hoạt động tư vấn dịch vụ tiêu biểu

    Viện đã chủ trì các hoạt động tư vấn, dịch vụ sau: Xây dựng tài liệu và tập huấn cho Hiệu trưởng trường THCS, CBQLGD THCS của 17 tỉnh khó khăn nhất (Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất; thời gian: 03 năm: 2009-2011)

    Xem thêm