Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Các công trình nghiên cứu KH-CN tiêu biểu

Các công trình nghiên cứu KH-CN tiêu biểu

Giải pháp phát triển giáo viên thành cán bộ quản lý giáo dục và chính sách thực hiện

Đề tài trọng điểm cấp Bộ. (Mã số: B2007-29-29 TĐ)

Chủ nhiệm: TS. Đặng thị Thanh Huyền

Thời gian: 2007-2008

 

Nghiên cứu tính toán và phân tích giá thành giáo dục bậc trung học phổ thông

Đề tài KH-CN cấp Bộ. (Mã số: B2006-29-22)

Chủ nhiệm: TS.Đặng thị Thanh Huyền

Thời gian: 2006-2007

Dự báo xu hướng phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập

Đề tài KH-CN cấp Bộ

Chủ nhiệm: ThS.Đinh Thị Minh Châu

Thời gian: 2006-2008

 

 

Tự chủ tài chính đối với các trường PTTH công lập các tỉnh phía Bắc: Thực trạng và giải pháp

Đề tài KH-CN cấp Bộ. (Mã số B2005-53-22)

Chủ nhiệm: TS. Đặng thị Thanh Huyền

Thời gian: 2005

 

Các biện pháp phát triển kỹ năng quản lý cho CBQL trường tiểu học

Đề tài KH-CN cấp bộ. (Mã số B2004-53-19)

Chủ nhiệm: ThS.Lương thị Thanh Phượng

Thời gian: 2004-2006

 

Nghiên cứu giải pháp đầu tư phát triển phổ thông trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2003-2010

Đề tài KH-CN cấp Bộ. (Mã số: B2003.53.10)

Chủ nhiệm: TS. Đặng thị Thanh Huyền

Thời gian: 2003-2004

Cơ sở khoa học của quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới

Đề tài KH-CN cấp Bộ. (Mã số: B2001-53-10)

Chủ nhiệm: TS.Đặng thị Thanh Huyền

Thời gian: 2001-2002

Nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI) của người Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Đề tài KH-CN cấp Nhà nước. (Mã số: KX.05.05)

Chủ nhiệm:PGS.TS Đặng Quốc Bảo

Thời gian: 2002-2005

 

 Nghiên cứu các giải pháp quản lý giáo dục trong môi trường hội nhập WTO

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Công Giáp

Thời gian: 2006-2008

 

 

   

Tìm hiểu khả năng thích ứng của các trường học vùng thành thị với cơ chế kinh tế thị trường vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiệu trưởng

Đề tài cấp Bộ. (Mã số: SP-0-101)

Chủ nhiệm: TS.Trần thị Bích Liễu

Thời gian 2004

 

Xây dựng tiêu chí đánh giá lao động sư phạm của giảng viên trường CBQLGD

Đề tài KH-CN cấp cơ sở

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Thanh Huyền

Thời gian: 2001

 

Cải tiền kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viện trường CBQLGD

Đề tài KH-CN cấp cơ sở

Chủ nhiệm: ThS.Lương thị Thanh Phượng

Thời gian: 2003

 

Tác động của chính sách xã hội hoá giáo dục đối với loại hình trường phổ thông ngoài công lập

Đề tài KH-CN cấp cơ sở. (Mã số: V-2002-09)

Chủ nhiệm: ThS.Đinh Thị Minh Châu

Thời gian: 2004

 

Đánh giá thực trạng thực hiện điều 86 Luật Giáo dục năm 1989 đối với công tác quản lý giáo dục tỉnh  Cao Bằng

Đề tài KH-CN cấp cơ sở. (Mã số: V2003-11)

Chủ nhiệm: ThS.Nông thị Quyên

Thời gian: 2003-2006

 

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Mĩ và bài học cho Việt Nam

Học bổng Fulbright Mĩ

Tác giả: TS.Trần thị Bích Liễu

Thời gian: 2005-2006

 

Tìm hiểu khả năng thích ứng của các trường học vùng thành thị với cơ chế kinh tế thị trường vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiệu trưởng

Đề tài cấp Bộ. (Mã số: SP-0-101)

Chủ nhiệm: TS.Trần thị Bích Liễu

Thời gian 2004

 

Dự báo xu hướng phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập

Đề tài KH-CN cấp Bộ

Chủ nhiệm: ThS.Đinh Thị Minh Châu

Thời gian: 2006-2008

 

Xây dựng tiêu chí đánh giá lao động sư phạm của giảng viên trường CBQLGD

Đề tài KH-CN cấp cơ sở

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Thanh Huyền

Thời gian: 2001

 

Cải tiền kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viện trường CBQLGD

Đề tài KH-CN cấp cơ sở

Chủ nhiệm: ThS.Lương thị Thanh Phượng

Thời gian: 2003

 

Tác động của chính sách xã hội hoá giáo dục đối với loại hình trường phổ thông ngoài công lập

Đề tài KH-CN cấp cơ sở. (Mã số: V-2002-09)

Chủ nhiệm: ThS.Đinh Thị Minh Châu

Thời gian: 2004

 

Đánh giá thực trạng thực hiện điều 86 Luật Giáo dục năm 1989 đối với công tác quản lý giáo dục tỉnh  Cao Bằng

Đề tài KH-CN cấp cơ sở. (Mã số: V2003-11)

Chủ nhiệm: ThS.Nông thị Quyên

Thời gian: 2003-2006

 

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Mĩ và bài học cho Việt Nam

Học bổng Fulbright Mĩ

Tác giả: TS.Trần thị Bích Liễu

Thời gian: 2005-2006

Các nội dung khác