Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Thông báo số 1: Hội thảo quốc tế năm 2015 "Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay".

Thông báo số 1: Hội thảo quốc tế năm 2015 "Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay".

Thực hiện Nghị quyết 29- NQ TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với yêu cầu hàng đầu là phát triển năng lực và phẩm chất người học đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội và cá nhân. Để góp phần vào thực hiện công cuộc đổi mới này, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức hội thảo quốc tế năm 2015.index

 Tên hội thảo:
Tiếng Việt: “Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay” .
Tiếng Anh: “Enhancing Student Competencies in current context”.

1. Mục đích của Hội thảo
Nâng cao sự hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo giữa những cơ sở giáo dục trên nền tảng quốc gia, khu vực và thế giới. Tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu giáo dục quốc tế và trong nước, nhà hoạch định chính sách, những nhà giáo tâm huyết chia sẻ những quan điểm lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cũng như những kết quả nghiên cứu về cách thức phát triển năng lực cho người học trong hệ thống giáo dục, đảm bảo cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng và  hiệu quả giáo dục trong bối cảnh hiện nay.
2.  Nội dung Hội thảo
Hội thảo tập trung thảo luận ba nội dung chính sau:
2.1. Giáo dục hướng tới phát triển năng lực người học: Hệ thống giáo dục, chương trình giáo dục, hoạt động dạy học, đánh giá người học, v.v…
2.2. Quản lý nhà trường hướng tới phát triển năng lực người học: Cơ chế quản lý, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trường học, mô hình trường học, hoạt động quản lý nhà trường, tài chính, tài chính, cơ vật chất giáo dục, phát triển quan hệ xã hội, hợp tác quốc tế, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, v.v…
2.3. Công nghệ dạy học với phát triển năng lực người học: Ứng dụng Công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại trong hoạt động giáo dục v.v…
3. Ngôn ngữ và kỷ yếu hội thảo
 Ngôn ngữ của hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh.
Kỷ yếu hội thảo: Các tham luận, bài viết sẽ được biên tập để xuất bản kỷ yếu chính thức.
4. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị
Địa điểm: Học viện Quản lý giáo dục, Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian: 02 ngày, dự kiến 25-26/4/2015
5. Đại biểu dự kiến mời
Đại biểu quốc tế:
Các lãnh đạo nhà trường, chuyên gia từ Đại học quốc gia của Singapore (NUS), Đại học Toulouis (Pháp), Đại học Niagra (Mỹ), Đại học Eduardo Mondlane, Mozambique  và một số trường đại học, viện nghiên cứu ở các quốc gia khác.
Đại biểu trong nước:
 Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các Vụ, Cục chức năng, Vụ bậc học thuộc Bộ GD&ĐT; viện nghiên cứu, trường đại học, Sở/ Phòng GD&ĐT, một số tổ chức trong nước, quốc tế tại Việt Nam, các chuyên gia, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn quốc.
6. Thông tin về đăng ký, bài viết
a. Đăng ký tham dự
Đại biểu gửi đăng ký tham dự trực tiếp với ban tổ chức theo địa chỉ:
Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục. Số 31 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : +84-4 36640343   Fax: +84-4-38641802     Website: http://niem.edu.vn
Chi tiết cụ thể xin liên hệ:
TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Mobile: 0904616481    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 b. Đăng ký báo cáo tham luận 
Thời gian đăng ký:
1/10-30/10/2014    Đăng ký tham dự hoặc bài tham luận: tên bài viết, tóm tắt và đề cương.
1/11-30/11/2014    Ban tổ chức Hội thảo gửi giấy mời và kết quả xét chọn bài viết cho tác giả.
1/12/2014- 30/1/2015    Nhận bài tham luận đầy đủ.
c) Hình thức báo cáo
Các tác giả có thể đăng ký và gửi báo cáo tham luận tại Hội thảo theo hai hình thức:
-  Trình bày báo cáo tại hội nghị: Nộp báo cáo toàn văn. Mỗi báo cáo được trình bày trong 15 phút và 5 phút cho phần hỏi – đáp
-  Bản trưng bày trên giấy khổ lớn (Poster): Nộp báo cáo toàn văn; Cỡ giấy 80 x 100 cm bao gồm tên báo cáo, tên tác giả, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, kết quả và kết luận.
 Thể lệ viết bài
Ngôn ngữ của báo cáo, poster và trình bày tại hội nghị là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Bài viết từ 5.000 đến 9.000 chữ. Bài trình bày theo phông chữ  Time New Roman, cỡ chữ 14, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên, dưới 3 cm. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a, b, c,… được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.
7. Kinh phí Hội thảo
a) Ngân sách Nhà nước: dành cho các hoạt động tổ chức Hội thảo, chi phí mời  đại biểu, báo cáo viên chính (trong nước, quốc tế), xuất bản kỷ yếu Hội thảo.
b) Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế: dành cho các hoạt động hỗ trợ Hội thảo, chi phí phục vụ đại biểu.
Lệ phí hội thảo đối với đại biểu đăng ký tự do:                                                      
Đại biểu đăng kí trước ngày 15/3/2015:      1,000,000 đ
Đại biểu đăng kí sau ngày  15/3/2015:       1,200,000 đ
Đại biểu đăng kí tại hội thảo:                     2,000,000 đ   
Học viện Quản lý Giáo dục rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các  cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và những người quan tâm để hội thảo thu được những thành quả tốt đẹp.
       
Nơi nhận:
-    Như Kính gửi
-    Lưu VP                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH HỌC VIỆN


                                                                                                         Đã ký


                                                                                      GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng


1. Mục đích của Hội thảo

Nâng cao sự hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo giữa những cơ sở giáo dục trên nền tảng quốc gia, khu vực và thế giới. Tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu giáo dục quốc tế và trong nước, nhà hoạch định chính sách, những nhà giáo tâm huyết chia sẻ những quan điểm lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cũng như những kết quả nghiên cứu về cách thức phát triển năng lực cho người học trong hệ thống giáo dục, đảm bảo cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng và  hiệu quả giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

2.  Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận ba nội dung chính sau:

2.1. Giáo dục hướng tới phát triển năng lực người học: Hệ thống giáo dục, chương trình giáo dục, hoạt động dạy học, đánh giá người học, v.v…

2.2. Quản lý nhà trường hướng tới phát triển năng lực người học: Cơ chế quản lý, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trường học, mô hình trường học, hoạt động quản lý nhà trường, tài chính, tài chính, cơ vật chất giáo dục, phát triển quan hệ xã hội, hợp tác quốc tế, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, v.v…

2.3. Công nghệ dạy học với phát triển năng lực người học: Ứng dụng Công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại trong hoạt động giáo dục v.v…

3. Ngôn ngữ và kỷ yếu hội thảo

 Ngôn ngữ của hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh.

Kỷ yếu hội thảo: Các tham luận, bài viết sẽ được biên tập để xuất bản kỷ yếu chính thức.

4. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị

Địa điểm: Học viện Quản lý giáo dục, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: 02 ngày, dự kiến 25-26/4/2015

5. Đại biểu dự kiến mời

Đại biểu quốc tế:

Các lãnh đạo nhà trường, chuyên gia từ Đại học quốc gia của Singapore (NUS), Đại học Toulouis (Pháp), Đại học Niagra (Mỹ), Đại học Eduardo Mondlane, Mozambique  và một số trường đại học, viện nghiên cứu ở các quốc gia khác.

Đại biểu trong nước:

 Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các Vụ, Cục chức năng, Vụ bậc học thuộc Bộ GD&ĐT; viện nghiên cứu, trường đại học, Sở/ Phòng GD&ĐT, một số tổ chức trong nước, quốc tế tại Việt Nam, các chuyên gia, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn quốc.

6. Thông tin về đăng ký, bài viết

a. Đăng ký tham dự

Đại biểu gửi đăng ký tham dự trực tiếp với ban tổ chức theo địa chỉ:

Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục. Số 31 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : +84-4 36640343   Fax: +84-4-38641802     Website: http://niem.edu.vn

Chi tiết cụ thể xin liên hệ:

TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Mobile: 0904616481    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b. Đăng ký báo cáo tham luận  

Thời gian đăng ký:

1/10-30/10/2014

Đăng ký tham dự hoặc bài tham luận: tên bài viết, tóm tắt và đề cương.

1/11-30/11/2014

Ban tổ chức Hội thảo gửi giấy mời và kết quả xét chọn bài viết cho tác giả.

1/12/2014- 30/1/2015

Nhận bài tham luận đầy đủ.

 

c) Hình thức báo cáo

Các tác giả có thể đăng ký và gửi báo cáo tham luận tại Hội thảo theo hai hình thức:

-  Trình bày báo cáo tại hội nghị: Nộp báo cáo toàn văn. Mỗi báo cáo được trình bày trong 15 phút và 5 phút cho phần hỏi – đáp

-  Bản trưng bày trên giấy khổ lớn (Poster): Nộp báo cáo toàn văn; Cỡ giấy 80 x 100 cm bao gồm tên báo cáo, tên tác giả, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, kết quả và kết luận.

 Thể lệ viết bài

Ngôn ngữ của báo cáo, poster và trình bày tại hội nghị là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Bài viết từ 5.000 đến 9.000 chữ. Bài trình bày theo phông chữ  Time New Roman, cỡ chữ 14, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên, dưới 3 cm. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a, b, c,… được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.

7. Kinh phí Hội thảo

a) Ngân sách Nhà nước: dành cho các hoạt động tổ chức Hội thảo, chi phí mời  đại biểu, báo cáo viên chính (trong nước, quốc tế), xuất bản kỷ yếu Hội thảo.

b) Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế: dành cho các hoạt động hỗ trợ Hội thảo, chi phí phục vụ đại biểu.

Lệ phí hội thảo đối với đại biểu đăng ký tự do:

 

Lệ phí

Đại biểu đăng kí trước ngày 15/3/2015

1,000,000 đ

Đại biểu đăng kí sau ngày  15/3/2015

1,200,000 đ

Đại biểu đăng kí tại hội thảo

2,000,000 đ

 

Học viện Quản lý Giáo dục rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các  cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và những người quan tâm để hội thảo thu được những thành quả tốt đẹp.

 

             

 

 

 

 

Nơi nhận:

-          Như Kính gửi

-          Lưu VP                               

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH HỌC VIỆN

 

 

 

 

 

GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng