Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

 

 • Năm 1985, Viện nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam thành lập Ban nghiên cứu Quản lý- Kinh tế học giáo dục.
 • Năm 1987, Viện nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam thành lập Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục.
 • Năm 1990, Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục là một trong ba đơn vị  được sáp nhập thành Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo, lực lượng cán bộ của Trung tâm được đưa về các Khoa của Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo.
 • Năm 1995, Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục được thành lập tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục và Đào tạo.
 • Năm 2005, Trung tâm nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục và Đào tạo.
 • Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục và Trung tâm nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Các thế hệ lãnh đạo:

 1. GS. Nguyễn Văn Lê, Trưởng Ban nghiên cứu Quản lý- Kinh tế học giáo dục, giai đoạn 1985-1987.
 2. TS. Nguyễn Gia Quý, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục, giai đoạn 1987- 1988.
 3. TS. Nguyễn Quốc Chí, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục, giai đoạn 1988- 1990. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục, giai đoạn 1995-1997
 4. TS. Nguyễn Trọng Hậu, Phó Giám đốc – Phụ trách Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục, từ 8/1997- 5/2001.
 5. TS. Đặng Thị Thanh Huyền, Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, từ 2/2008 đến nay. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục từ  8/2003 – 1/2008.

Các nội dung khác