Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Định hướng nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học quản lý giáo dục của Viện giai đoạn 2012-2015

Định hướng nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học quản lý giáo dục của Viện giai đoạn 2012-2015

Kế hoạch chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2015 theo hướng ưu tiên nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn đổi mới quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do Học viện QLGD giao phó và nhu cầu thực tiễn của ngành giáo dục và đào tạo các địa phương trong toàn quốc.

- Thường trực tổ chức xây dựng các chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng CBQLGD (theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về ban hành các chương trình bồi dưỡng CBQLGD).

-  Xây dựng các chương trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Phát triển ứng dụng kết quả nghiên cứu về xây dựng giáo án điện tử, bài giảng e-learning trong đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD & ĐT

- Nghiên cứu lý luận đổi mới quản lý GD&ĐT Việt nam, thực hiện Chiến lược GD giai đoạn 2011-2020, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam với khâu đột phá là đổi mới quản lý giáo dục.

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng Kinh tế học giáo dục theo hướng ứng dụng để mở rộng cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả  giáo dục và đào tạo trong xu thế hội nhập. Tăng cường nghiên cứu phát triển kỹ năng quản lý trường học.

- Nghiên cứu đổi mới chính sách đối với QLGD các vùng, miền, đặc biệt là vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục triển khai hợp tác với các Dự án phát triển giáo dục và các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học QLGD trong thực tiễn. Đặc biệt quan tâm tới nâng cao năng lực CBQLGD.

Các nội dung khác