Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Giới thiệu

Giới thiệu Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

 

LÃNH ĐẠO VIỆN ĐƯƠNG NHIỆM:

 PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VIỆN

TS. Ngô Thị Thùy Dương (11/2017 đến nay)

Chủ tịch Công đoàn:

ThS. Phạm Thị Thu Hường

Các Nguyên Lãnh đạo Viện:

1. PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền, Viện trưởng (1/2008- 6/2016)
2. ThS. Lương Thị Thanh Phượng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện (7/2016-11/2017) 
      Phó Viện trưởng (2012-6/2016)
3. TS. Trần Thị Bích Liễu, Phó Viện trưởng  (2018-2010)
4. TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Viện trư(2016-2017)

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  

1)Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục;

2) Thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục; Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn khoa học, sự kiện khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục;

3) Tư vấn, lập hồ sơ thầu, đề tài, dự án khoa học; giám sát, đánh giá và hợp tác kiểm định các chương trình thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục;

4) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý giáo dục cho cộng đồng;

5)Các nhiệm vụ khác do Học viện Quản lý giáo dục giao. 

Sơ lược Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục. Viện được thành lập theo quyết định số 14/QĐ-HVQLGD của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ngày 09/01/2008 Viện hoạt động theo chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 202/ĐK-KH&CN của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ngày 01/04/2008.

Viện có con dấu và tài khoản riêng.

Các mốc thời gian phát triển Viện:

Năm 1990: Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Giáo dục sáp nhập về  Trường CBQLGD & ĐT.

Năm 1995: Trường CBQLGD & ĐT thành lập Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục

Năm 2006: Học viện QLGD thành lập Trung tâm nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Năm 2008: Thành lập Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục trên cơ sở sáp nhập Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục với Trung tâm nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục.

 

Các Ban nghiên cứu

Ngoài phòng tổng hợp phụ trách các hoạt động hành chính- tài chính, Viện có 3 tổ chuyên môn sau:

1) Ban nghiên cứu Quản lý – Kinh tế học giáo dục;

2) Ban nghiên cứu Chính sách giáo dục;

3) Ban nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục

4) Ban Chuyên gia về phát triển nghiên cứu khoa học&công nghệ

Số lượng các thành viên trong đơn vị: 17 ( Trong đó: Cơ hữu: 9 người; Cộng tác viên (CTV)/kiêm nhiệm: 8 người

 

Danh sách các thành viên thường trực (cơ hữu):

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

TS. Ngô Thị Thùy Dương

Phó Viện trưởng phụ trách viện

2

 ThS. Nông Thị Quyên   Nghiên cứu viên chính, Thường trực Ban nghiên cứu Quản lý giáo dục

3

PGS. TS. Trần Ngọc Giao   Nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp

4

TS. Phạm Ngọc Trúc

Chuyên viên chính

5

   ThS. Phạm Thị Thu Hường

CV. Kế toán - Hành chính

6

ThS. Trần Thị Thanh Nga

Nghiên cứu viên

7

ThS. Hoàng Thị Linh Giang

Nghiên cứu viên

8

CN. Nguyễn Chung Bảo Nguyên

Nghiên cứu viên

 

 

 

 

 Tóm tắt phương hướng phát triển của Viện NCKH QLGD trong giai đoạn 2010-2015

Viện sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 theo hướng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn đổi mới quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do Học viện QLGD giao phó.

- Tiếp tục làm đầu mối hỗ trợ khoa học để đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng của Học viện QLGD,

- Đầu mối tổ chức xây dựng các chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng CBQLGD

- Xây dựng các chương trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Phát triển ứng dụng kết quả nghiên cứu về xây dựng giáo án điện tử, bài giảng e-learning trong đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD & ĐT

- Nghiên cứu lý luận đổi mới quản lý GD&ĐT Việt nam, thực hiện Chiến lược GD giai đoạn 2011-2020

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và dụng Kinh tế - tài chính giáo dục theo hướng ứng dụng để mở rộng cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả giáo dục và đào tạo trong xu thế hội nhập. Tăng cường nghiên cứu phát triển kỹ năng quản lý trường học.

- Nghiên cứu đổi mới chính sách đối với CBQLGD các vùng, miền, đặc biệt là vùng khó khăn.

- Tiếp tục triển khai hợp tác với các Dự án phát triển giáo dục và các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học QLGD trong thực tiễn. Đặc biệt quan tâm tới nâng cao năng lực CBQLGD, đổi mới QLGD ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số

 

Địa chỉ: VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

P.402, Nhà A1, 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: +84 - 4 - 6640 343

Fax:            +84 - 4 - 6649905

website: www.qlgdviet.edu.vn 

 

 

 

Các nội dung khác